Urban digital twin

Urban Digital Twin

De imec Urban Digital Twin ondersteunt beleidsmakers in hun zoektocht naar stedelijke leefbaarheid.

Het concept van ‘digitale tweelingen’ is van toepassing op zeer veel domeinen. Zo wordt er al jaren onderzoek gedaan naar digitale tweelingen in stedelijke context.

De urban digital twin biedt een actueel inzicht in de situatie in de stad. Daarmee kunnen bijvoorbeeld lokale overheden de impact van vooropgestelde maatregelen simuleren en testen.

De rol van technologie in steden en gemeenten

De voorbije eeuwen investeerde de openbare sector sterk in technologie om de publieke ruimte te verbeteren.  Zo is er de opkomst van een nieuwe generatie disruptieve technologie zoals Internet of Things (IoT) en artificial Intelligence (AI).

Maar dergelijke digitale technologie kan en mag niet op zichzelf staan. Ze vormt onderdeel van een bredere aanpak die steden aangenamer, veiliger, gezonder, kortom beter wil maken. Voor de ontwikkeling van die technologie is een aanpak nodig die in structurele dialoog staat met zij die deze technologie ontwikkelen en uitrollen.

Lees meer over technologie en 15-minutensteden in deze blog

Urban digital twin: beleidsondersteunde simulatietool

De urban digital twin fungeert als brug tussen de digitale en fysieke wereld en wil beleidsmakers ondersteunen in hun zoektocht naar stedelijke leefbaarheid. Zij toetsen ingrepen op leefbaarheidsfactoren op voorhand af dankzij een digitale simulatie die het effect ervan op de stad weergeeft. Ingrepen op verkeer, luchtkwaliteit of geluidshinder, worden in één oogopslag berekend en weergegeven. Historische en realtime databronnen van bijvoorbeeld mobiliteit, wateroverlast en luchtkwaliteit, afkomstig van o.a. sensoren die in de stad opgesteld staan, worden aangevuld met simulaties op basis van rekenmodellen. Zo beschikken beleidsmakers over actuele data om de meest optimale beslissingen te nemen.

Naast bovenstaande functionaliteiten neemt de urban digital twin ook andere realtime databronnen op, die in combinatie met domeinspecifieke modellen tot bijkomende beleidsmatige en operationele inzichten leiden.

Urban Digital Twin showcase demo

Imec Urban Digital Twin showcase demo. Bron: imec City of Things

Open digital twin framework: open innovatie en samenwerking

Imec heeft de laatste jaren intens onderzoek gedaan in het domein van urban digital twins. Op basis daarvan definieerden we een framework voor urban digital twins met onmisbare componenten en functionaliteiten die met elkaar verbonden zijn. Via open innovatie werken we samen met Vlaamse overheden en bedrijven om dit framework verder te verfijnen.

Imec neemt hierin het voortouw als katalysator en accelerator en stelt kennis en code beschikbaar om samen met Vlaamse marktpartijen een opensource-framework te ontwikkelen. Deze werkwijze helpt ook andere Vlaamse steden bij het opzetten van een urban digital twin.

Enkele jaren geleden ontwikkelde imec City of Things een eerste proefversie van een urban digital twin van de stad Antwerpen. De verworven inzichten worden ingezet in een verdere samenwerking met stad Antwerpen om het potentieel van urban digital twins verder te onderzoeken. Ook met de stad Brugge werkt imec aan een proefversie van een urban digital twin.

Verder werkt imec mee aan de Europese H2020-onderzoeksprojecten

  • DUET (Digital Urban European Twins): in samenwerking met Agentschap Informatie Vlaanderen doen we onderzoek naar een schaalbaar Open Digital Twin-framework voor verschillende Europese steden en regio’s.
  • URBANAGE (Enhanced URBAN planning for AGE-friendly cities through disruptive technologies): in samenwerking met Agentschap Informatie Vlaanderen, gaan we na hoe je disruptieve technologieën zoals een urban digital twin van de stad, bigdata-analyse en artificiële intelligentie, inzet om steden in de toekomst ouderdomsvriendelijker te maken.

Urban digital twin: whitepaper

We vatten onze inzichten samen in een whitepaper.  Je leest er onder meer over concrete toepassingsmogelijkheden, types eindgebruikers, systeemarchitectuur en andere technologische en ontwerpmogelijkheden.

Lees meer en download de paper op de website van imec City of Things