Internet of Water Flanders

Internet of Water Flanders

In Vlaanderen zit duurzaam waterbeleid in een stroomversnelling dankzij het continu en fijnmazig meten van waterkwaliteit.

Dit project krijgt steun van VLAIO.

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Water is een schaars goed. Behalve op die momenten dat het ons letterlijk overspoelt.

Door de klimaatverandering krijgen we almaar meer van beide extremen: van eindeloze droogte tot ongeziene plensbuien. En ook vervuiling blijft een groot probleem. Hoe vermijden we dat zo’n verstoringen van ons watersysteem leiden tot rampzalige gevolgen voor onze drinkwatervoorziening, landbouw, recreatie, industrie, ... ?

Een beter beheer van onze watervoorraden kan soelaas bieden. Een systeem dat verstoringen sneller opmerkt – misschien zelfs kan voorspellen. Zodat we sneller en doeltreffender maatregelen kunnen treffen.

Het Internet of Water Flanders-project ontwikkelt de technologische onderbouw van zo’n beheersysteem: een fijnmazig netwerk van realtime sensoren en een arsenaal van slimme algoritmes en modellen.

Het onderzoeksconsortium richt zijn pijlen op twee concrete uitdagingen:

  1. verzilting – Door droogte en lage grondwaterstand verhoogt het zoutgehalte in het oppervlakte- en grondwater, met impact op bodemvruchtbaarheid, irrigatie- en drinkwater.
Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen
  1. lozingen in oppervlaktewater – Vooral incidentele verontreinigingen van beken en rivieren blijven al te vaak onopgemerkt en kunnen zware schade toebrengen aan ons leefmilieu.
Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

De ruggengraat van het Internet of Water Flanders: een netwerk van sensoren

Traditioneel wordt waterkwaliteit gemeten met staalnames gevolgd door labo-analyses. Uiteraard is dat niet geschikt voor de realtime follow-up die nodig is voor een proactief waterbeheersysteem.

Internet of Water Flanders maakt daarom gebruik van kleine, energiezuinige en draadloze sensoren die continu data verzamelen en doorsturen. Omdat die veel goedkoper zijn dan bestaande sensoren, wordt het mogelijk om ze massaal in te zetten en zo een fijnmazig netwerk te creëren – tot in alle hoeken van Vlaanderen.

Netwerktester

Netwerktester om de geschikte draadloze communicatietechnologie en -provider te selecteren.

De vloeistofsensoren meten continu:

  • zuurtegraad (pH)
  • geleidbaarheid, een goede indicator voor de zoutconcentratie
  • temperatuur

Die parameters zijn niet toevallig gekozen. Ze leveren precies de juiste informatie om de verzilting en verontreiniging van het Vlaamse grond-, oppervlakte- en afvalwater in kaart te brengen.

Algoritmes en modellen

De voortdurende datastroom van de sensoren wordt verzameld in de cloud om er zelflerende algoritmes en hydrologische modellen op los te laten. Dat mondt uit in bruikbare inzichten voor de beheerders van waterbronnen.

Dankzij die inzichten kunnen ze problematieken beter opvolgen, evoluties voorspellen en tijdig maatregelen nemen zoals water oppompen uit kanalen of nieuwe bufferbekkens inrichten.

Internet of Water onderzoeker

Internet of Water Flanders: een samenvloeien van kennis en expertise

Met financiële steun van VLAIO verenigt dit onderzoeksproject verschillende partners:

Internet of Water partners

Ook het bedrijfsleven is nauw betrokken. Als gespecialiseerde leveranciers van kennis en knowhow via aanbestedingen. En als gesprekspartners via bevragingen en stakeholderevenementen.

Het Internet of Water Flanders-project heeft een looptijd van vier jaar:

  • 2020/2021: ontwikkelen en testen van de meetsystemen
  • 2022/2023: implementeren van het sensorennetwerk en ontwikkelen van de software

Meer weten over Internet of Water Flanders?

Heb je nog vragen?

Neem contact op

Internet of Water logo