smart health data

SAVE DATA

SAmen transities in gezondheidszorg realiseren: van VErzamelde gezondheidsDATA naar inzichten.

Dit project krijgt steun van VLAIO.

Save Data zet in op het beschikbaar maken van data, technologische bouwblokken en kennis om preventieve en curatieve gezondheid mogelijk te maken. Zodat:

  • Bedrijven op een veilige manier data kunnen gebruiken.
  • Kennisinstellingen hun kennis en tools met bedrijven kunnen delen en zo datagedreven innovaties sneller naar de markt kunnen brengen.
  • Overheden naast gezondheidsanalyses op populatieniveau ook de info in handen krijgen voor concreet beleid.
  • Burgers op een veilige manier hun data kunnen delen en actief kunnen deelnemen aan het gezondheids-ecosysteem.

En dat alles op een veilige, ethische en transparante manier.

Verschillende partners verlagen samen de drempels voor datagedreven R&D en creëren een gelijk speelveld om nieuwe gezondheidsinnovaties te versnellen. Dat doen ze door een open en betrouwbaar ecosysteem te bouwen – met een scheiding tussen data en diensten, zodat bedrijven diensten kunnen ontwikkelen op basis van data waarvan ze niet noodzakelijk eigenaar zijn.

Hoe werkt SAVE DATA?

We stellen meerdere technologische bouwblokken ter beschikking. Daarmee kunnen industriële partijen businesscases uitwerken. Via roadshows en matchmaking-events brengen we de juiste partijen bij elkaar.

De roadshows bieden een demonstratie van de verschillende technologische bouwblokken. We bekijken elke businesscase vanuit een mini-ecosysteem van bijvoorbeeld een ziekenhuis, een appontwikkelaar en een onderzoeksgroep. Zo zijn de industriële partners zeker dat ook de bredere doelgroep klaar is om de shift te maken van innovatie in een onderzoekssetting naar innovatie in de praktijk. Ook wie geen businesscase uitwerkt, kan via de roadshows kennis uitwisselen over de bouwstenen van het SAVE DATA-project.

Technologische bouwblokken en kennis

We are-platform voor persoonlijke data

VITO ontwikkelt samen met partners een dataplatform dat gebruik maakt van Solid – een systeem van individuele datapods waarin persoonlijke gegevens opgeslagen worden. Burgers hebben hierbij volledige controle over hun gegevens.

Momenteel draait VITO een pilootimplementatie van het Solid-platform, in samenwerking met Domus Medica en LiCaLab. Daarnaast wordt er gewerkt aan de uitbouw van een Solid-sandbox die bedrijven de mogelijkheid biedt om te experimenteren, datakoppelingen binnen Solid uit te testen, ... en zo een businesscase technisch voor te bereiden.

Experiencekit

Onze gezondheid wordt niet alleen door klinische factoren bepaald. Door contextuele en persoonlijke informatie – zoals attitude of ervaringen – mee te capteren en te verwerken, krijgen we een beter beeld van iemands gezondheid. ExperienceKit kan gezondheidsdata verrijken met:

•    persoonlijke gegevens, zoals PROM (patiented reported outcomes)

•    contextuele informatie, zoals beweging en locatie

ExperienceKit is modulair opgebouwd: nieuwe databronnen kunnen eenvoudig worden geconnecteerd en kunnen elkaar verrijken. Denk aan contextsensoren zoals die in een smartphone, thuismonitoring, wearables of zelfs uitkomsten van algoritmes zoals DTract.

DTract

DTract is analytische software die grote volumes longitudinale data vertaalt naar grafen (netwerken) die de meest voorkomende trajecten groeperen. Longitudinale data zijn bijvoorbeeld de historiek van patiëntbezoeken aan een arts in het ziekenhuis, of om het even welke data uit het patiëntendossier. Maar het kan ook gaan om data uit wearables, PROM (patient reported outcomes), omics, of contextuele data zoals gedrag, demografische informatie, woon-werkverkeer, ...

Met deze gegevens berekent DTract de statistisch relevante paden voor de hele populatie. De behandelende arts kan dan zien welke zorgpaden er typisch mogelijk zijn voor een specifieke patiënt. En ook onderzoekers of farmaceutische bedrijven kunnen inzichten bekijken voor specifieke diagnoses, medicijnen, gedragingen, ...

DTract is een onbeheerde methode die patronen distilleert en op basis daarvan hypotheses formuleert voor een bestaande populatie. Die hypotheses moeten verder bestudeerd worden met domeinexperten.

Partners

COOCK SAVE DATA is een samenwerking tussen speerpuntcluster flanders.healthTech, VITO en imec, met de steun van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Doe mee

Heb je interesse voor de SAVE DATA-events, of ideeën voor een businesscase? Je vindt meer info op www.save-data.be.