/Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk!

uw-privacy-is-belangrijk

Beknopte versie

Privacy is een basisrecht voor iedereen. Daarom willen we uw partner van vertrouwen zijn en doen we er alles aan om uw persoonsgegevens respectvol, correct en op een transparante manier te verwerken, zodat ieders privacy beschermd is en misbruik van persoonsgegevens wordt voorkomen.

IMEC VZW, Stichting IMEC Nederland, IMEC Inc. en IMEC USA NANOELECTRONICS DESIGN CENTER, Inc., hierna 'imec', verbinden zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren.

Met deze privacyverklaring willen we u graag informeren over de persoonsgegevens die we van u verzamelen, waarom we dat doen, hoelang we die gegevens bijhouden, welke privacyrechten u hebt en hoe u die kunt uitoefenen.

imec kan dit privacybeleid van tijd tot tijd actualiseren. Wanneer deze wijzigingen van invloed zijn op u en/of uw rechten, zullen wij een kennisgeving publiceren op onze website. 

Hebt u vragen? Stuur ze gerust naar het Privacy Office: privacy@imec.be.

Wie wordt door dit beleid beschermd?

Dit privacybeleid geldt uitsluitend voor activiteiten waarbij imec, als verwerkingsverantwoordelijke, verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u: 

 • onze kantoren bezoekt, onze websites raadpleegt, onze apps gebruikt, onze evenementen bijwoont enz.;
 • deelneemt aan marktonderzoek, enquêtes, wedstrijden, campagnes enz.;
 • gebruikmaakt van onze producten en diensten. 

We maken een onderscheid tussen de volgende persoonscategorieën:

 • Bezoekers – Mensen die geen werknemers, consultants of contractanten van imec zijn en die worden uitgenodigd in de kantoren van imec (bijvoorbeeld om vergaderingen, seminars of conferenties bij te wonen) of die onze websites bezoeken.
 • Onderzoekssubjecten – Mensen die deelnemen aan onderzoeksprojecten van imec. We hanteren zeer strenge richtsnoeren in verband met de personen die uw gegevens verwerken en de doeleinden waarvoor dat gebeurt.
 • Derden – Werknemers van klanten, leveranciers en contractanten, prospecten, alumni, mensen met een tijdelijk contract en uitzendkrachten, en andere mensen van wie imec persoonsgegevens verwerkt.

Uw persoonsgegevens zullen altijd met de grootste zorg en efficiëntie worden behandeld en beveiligd, overeenkomstig deze privacyverklaring en de toepasselijke privacywetgeving.

Hebt u vragen? Stuur ze gerust naar het Privacy Office: privacy@imec.be.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verlenen. Sommige van die gegevens worden ons rechtstreeks bezorgd (bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een onderzoeksproject of onze kantoren bezoekt), andere worden automatisch door ons verzameld (bijvoorbeeld wanneer u de website van imec bezoekt, of wanneer u door bewakingscamera's wordt gefilmd tijdens uw bezoek aan onze kantoren), en nog andere worden door derden verzameld (bijvoorbeeld door partijen met wie we samenwerken aan onderzoeksprojecten).

Persoonsgegevens – Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht ... Deze gegevens zijn en blijven uitsluitend uw eigendom. imec verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer dat noodzakelijk en relevant is.

We verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens, afhankelijk van de doeleinden waarvoor we ze nodig hebben. 

 • Identificatiegegevens – Wanneer we u moeten kunnen identificeren, kunnen we daarvoor deze gegevens gebruiken.
  • Bijvoorbeeld: naam, leeftijd, visuele beelden (foto's en films), nummer van uw identiteitsbewijs
 • Contactgegevens – Gegevens die we verzamelen om contact met u te kunnen opnemen.
  • Bijvoorbeeld: e-mailadres, telefoonnummer, adres
 • Financiële gegevens – In bepaalde gevallen moeten we financiële transacties kunnen verrichten of voldoen aan financiële verplichtingen zoals het betalen van een salaris of factuur. 
  • Bijvoorbeeld: bank- en betalingsgegevens
 • Gegevens over opleiding en beroep – We kunnen deze informatie verzamelen over onze contractanten of leveranciers.
 • Verbindingsgegevens– Deze informatie hebben we nodig om onze websites, apps en digitale diensten te beveiligen en te verbeteren.
  • Bijvoorbeeld: IP-adressen, webcookies, hostgegevens, hostlocatie bij benadering, bezochte pagina's
 • Persoonsgegevens in verband met onderzoek – Informatie die we verzamelen wanneer u deelneemt aan een onderzoeksproject. Mogelijk horen hierbij gegevens over uw locatie en persoonlijke gevoelige gegevens, zoals gegevens in verband met uw gezondheid, ras of etnische afstamming, biometrische en genetische gegevens. 
  • Bijvoorbeeld: dieet- en medische vereisten, DNA, eeg, ecg, bloed, weefsels (botten, huid), voet-/vingerafdrukken, irisscans, bewegingstracering en tracering van mensen die deelnemen aan een onderzoeksproject

Wanneer u deelneemt aan een onderzoeksproject, ontvangt u afzonderlijke informatie over de persoonsgegevens die zullen worden verwerkt voor de doeleinden van het specifieke onderzoeksproject.

Belangrijk: we anonimiseren of pseudonimiseren persoonsgegevens zoveel mogelijk. 

Hebt u vragen? Stuur ze gerust naar het Privacy Office: privacy@imec.be.

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

imec verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan al zijn wettelijke verplichtingen en een correcte en volledige dienstverlening aan te bieden in verband met tewerkstelling, onderzoek & ontwikkeling en opleiding. 

We zorgen ervoor dat we slechts het minimumaantal persoonsgegevens verzamelen en verwerken om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen en om onze diensten te kunnen verlenen, zoals:

 • Wetenschappelijk onderzoek – We kunnen persoonsgegevens verwerken om wetenschappelijke onderzoeksprojecten te verrichten. Door actuele en relevante persoonsgegevens te verzamelen, kan imec de meest doeltreffende en innovatieve resultaten behalen. 
 • Verkoop & marketing – We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen in verband met evenementen en campagnes. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken in het kader van klantenbinding, accountbeheer, marketing en marktonderzoek, bedrijfsontwikkeling en klachtenbehandeling.
 • Wettelijke verplichtingen – Mogelijk verwerken we uw persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. 
 • Uitvoering van de rechten van betrokkenen – We moeten uw persoonsgegevens ook verwerken om u te kunnen identificeren wanneer imec uw verzoeken om uitoefening van uw rechten van betrokkene behandelt. Daarom vragen we uw geboortedatum of e-mailadres in onze toestemmingsformulieren.
 • Verbetering van de digitale ervaring – We verzamelen gebruikersstatistieken om onze websites en digitale diensten technisch, functioneel en veiligheidsmatig te kunnen verbeteren.
 • Waarborgen van de veiligheid – We verzamelen informatie om onze gebouwen en terreinen te beveiligen. Dit gebeurt aan de hand van bezoekersregistratie en camerabewaking.
 • Informatiebeveiliging en -controle – We passen ons beleid en onze procedures toe om uw persoonsgegevens te beschermen. Om dezelfde reden controleren we ons beleid en onze procedures en passen we ze dienovereenkomstig aan.
 • Financiën – We verwerken persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan onze financiële verplichtingen,zoals het betalen van vergoedingen, het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met klanten, leveranciers en handelspartners, het betalen van financiële bijdragen voor de deelname aan projecten enz.

Hebt u vragen? Stuur ze gerust naar het Privacy Office: privacy@imec.be.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

imec zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor werknemers van imec die uw persoonsgegevens nodig hebben in het kader van hun functie. 

Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de verschillende dochterondernemingen van imec, namelijk IMEC VZW, Stichting IMEC Nederland, IMEC Inc. en IMEC USA NANOELECTRONICS DESIGN CENTER, Inc. 

We geven uw persoonsgegevens uitsluitend door aan derden wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze verplichtingen, om onze diensten te verlenen en om onderzoeksstudies uit te voeren. Derden worden altijd gescreend, om te garanderen dat zij de persoonsgegevens correct behandelen. 

Die derden zijn mogelijk:

 • partners in onderzoeksprojecten zoals overheden, universiteiten, ziekenhuizen en onderzoeksbedrijven – we delen uw persoonsgegevens met deze partijen uitsluitend op voorwaarde dat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven en/of hierover correct werd geïnformeerd;
 • overheden met wie we persoonsgegevens moeten uitwisselen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • leveranciers met wie we samenwerken om bepaalde diensten te verlenen, bijvoorbeeld mailingaanbieders voor marketingdoeleinden, aanbieders van IT-diensten, platforms voor het beheren van contractanten enz.

Hebt u vragen? Stuur ze gerust naar het Privacy Office: privacy@imec.be.

Hoelang houden we uw persoonsgegevens bij?

We houden uw persoonsgegevens bij of gebruiken ze zolang als nodig is om de doelstellingen te behalen waarvoor we ze hebben verzameld, zoals toegelicht in deze privacyverklaring. We zullen uw persoonsgegevens verwijderen als ze niet langer nodig of relevant zijn, of als ze niet meer up-to-date zijn. 

Hebt u vragen? Stuur ze gerust naar het Privacy Office: privacy@imec.be.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd zijn tegen toegang van onbevoegden en tegen onbevoegde wijziging, bekendmaking of verwijdering.

De belangrijkste technische en organisatorische maatregelen zijn:

 • Ons bedrijfsbeleid bevestigt dat imec zich ertoe verbindt informatie te beschermen die imec bezit of voortbrengt, evenals de informatie die de partners van imec aan imec toevertrouwen onder de voorwaarde dat deze informatie vertrouwelijk moet worden bewaard en/of slechts in bepaalde omstandigheden mag worden gebruikt.
 • We hebben beveiliging en privacy door ontwerp en privacy door standaardinstellingen toegepast in onze interne procedures voor nieuwe initiatieven. Op die manier zorgen we ervoor dat risico's in verband met beveiliging en privacy van meet af aan worden aangepakt. 
 • We voeren regelmatige controles en evaluaties uit van onze methodes om het verlies van gegevens, waaronder het verlies van persoonsgegevens, te voorkomen.
 • We hebben verschillende beveiligingstechnologieën en -technieken toegepast waarmee we ons verdedigen tegen aanvallen van binnenuit en van buitenaf. 
 • We evalueren regelmatig onze werkwijzen in verband met de verzameling, opslag en verwerking van informatie, onder meer logische en fysieke beveiligingsmaatregelen, zoals bescherming tegen onbevoegde toegang tot informatie(systemen).
 • Het personeel van imec krijgt regelmatig opleiding over de behandeling van persoonsgegevens tijdens het dagelijks werk, en over het privacy- en veiligheidsbeleid, de privacy- en veiligheidsprocessen en -procedures die binnen imec worden gehanteerd. 

We kunnen niet in detail toelichten hoe we uw gegevens beschermen.U mag er echter zeker van zijn dat we regelmatig worden gecontroleerd, zowel vanuit extern als vanuit intern standpunt. Als uit de controle blijkt dat bepaalde aspecten van ons beleid, onze processen of onze procedures niet voldoen aan onze normen, nemen we onmiddellijk maatregelen. Behalve uw gegevens moeten we ook onze eigen gegevens en intellectuele eigendom beschermen.

Hebt u vragen? Stuur ze gerust naar het Privacy Office: privacy@imec.be.

Welke privacyrechten hebt u?

Zou u graag toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of er een kopie van ontvangen? Wilt u uw gegevens aanpassen of wissen, het gebruik ervan beperken of uw e-mailvoorkeuren aanpassen? Laat ons dit gewoon weten via een brief of e-mail. 

Beschrijf uw verzoek zo nauwkeurig mogelijk wanneer u contact met ons opneemt. Om uw identiteit volledig te kunnen verifiëren, is het mogelijk dat we u om bijkomende informatie vragen, zoals een kopie van uw identiteitskaart (alleen de voorkant).

De afdeling Privacy zal u binnen de wettelijke termijn van dertig dagen antwoord geven.

Deze content is enkel zichtbaar op de desktop versie van de website.